Algemene voorwaarden service benelux classic maandabonnement

1 september 2019
INTRATONE BV

Inleiding
Deze Algemene Voorwaarden & Verkoopvoorwaarden worden per post of elektronisch ter kennisgeving naar alle klanten toegezonden en zijn van toepassing op alle door de verkoper geleverde CLASSIC-services. Het aangaan van een Contract (serviceabonnement) met de verkoper betekent goedkeuring door de Klant van deze Algemene Voorwaarden. De verkoper wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid af van alle hiermee strijdige of aanvullende voorwaarden van de Klant. Het feit dat de verkoper deze algemene voorwaarden op een bepaald moment niet afdwingt, kan niet worden beschouwd als afzien van latere afdwinging.

Artikel 1 – Reikwijdte
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen op het CLASSIC Contract, hierna de “Service” genoemd die wordt geleverd door INTRATONE/COGELEC. De belangrijkste functies van de Service worden verklaard in de INTRATONE-catalogus of op deze website. De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van wat de Service inhoudt alvorens een bestelling te plaatsen. De keuze van het abonnement op de Service is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant verklaart deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard alvorens het Contract voor verlening van de Service af te sluiten.

Artikel 2 – Beschrijving van het abonnement
Als onderdeel van het Contract abonneert de eigenaar van een gebouw en/of de vastgoedbeheerder (hierna de “Klant” genoemd) zich op maandelijks onbeperkte toegang tot de INTRATONE Intercom Communications-functies en het Remote Management-platform zoals in dit artikel beschreven wordt. De levering/beschikbaarheid van de INTRATONE Hardware (bv. intercom, toegangscontrole of accessoires) is niet bij het abonnement inbegrepen. De Klant dient deze Hardware rechtstreeks aan te schaffen bij de bevoegde installateur of een andere goedgekeurde wederverkoper. De Klant is eveneens verantwoordelijk voor levering van alle hiervoor benodigde aanvullende Hardware (bv. verbindingen en elektrische stroomvoorziening). Het is bovendien mogelijk de SeeSeebox Camera-optie voor videobewaking en de optie “sms aan de bewoners” toe te voegen.

 1. Levering – Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende Contract verstrekt INTRATONE de feitelijke transmissiemodule(s) (hierna genoemd: ”Module”) aan de Klant of de bevoegde door de Klant aangewezen installateur. De Module(s) blijft/blijven in zijn/hun geheel eigendom van INTRATONE voor de gehele duur van dit Contract.
  De Klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de installatie en plaatsing van alle hardware. Plaatsing wordt uitgevoerd op kosten en voor risico van de Klant, door zijn eigen technische afdeling of extern bevoegd en deskundig personeel. Deze partij wordt genoemd op de daarvoor bedoelde plaats in het Contract.
 2. Gebruik – De Module blijft het exclusieve eigendom van INTRATONE en wordt geplaatst voor uitvoering van de aangeboden Service. Het is de Klant dan ook niet toegestaan de Module te verkopen, te verhuren, te veranderen, te demonteren, te wijzigen, in onderpand te beloven of te geven, over te dragen of uit te lenen, in welke vorm dan ook. De Module is uitsluitend bedoeld voor (gedeeltelijk) gebruik voor verlening van de Service in het in het Contract omschreven gebouw. In naleving van de Contractvoorwaarden is het de Klant niet toegestaan, op straffe van beëindiging van het Contract ten gevolge van een aan de Klant te wijten tekortkoming, de Module op een andere wijze te gebruiken of die over te brengen naar een andere plaats dan de aangewezen plaats. Wanneer de Klant de module op andere wijze gebruikt, heeft INTRATONE het recht het Contract om die reden schriftelijk en buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Bewaring, onderhoud en reparatie – De Klant is beheerder van de Module vanaf het moment van de levering ervan. Hij verplicht zich ertoe de nodige zorg voor en zorgvuldigheid met de Module in acht te nemen, tot het moment van terugzending in de oorspronkelijke staat. De Klant is verantwoordelijk voor alle met de Module verband houdende routinematige onderhouds- en reparatiekosten, die niet te wijten zijn aan INTRATONE en/of overmacht. De Klant is aansprakelijk voor door de Klant aan de Module toegebrachte of aan hem te wijten schade, anders dan die verband houdt met normale slijtage. De Klant is eveneens en in het bijzonder aansprakelijk voor aan de Klant te wijten diefstal, verlies of vernieling van de Module.
  In geval van een defect mogen uitsluitend vertegenwoordigers van INTRATONE (tussenpersonen of bevoegd personeel), of door hen vanwege hun kennis van de producten gekozen deskundigen, werkzaamheden voor reparatie of vervanging van de Module uitvoeren.
 4. Verzekering – De Klant, die geen consument is, verzekert de SIM-kaart tegen alle mogelijke schade die eraan toegebracht kan worden of die hij toe kan brengen, om wat voor reden dan ook, en heeft in dit opzicht geen recht op verhaal op INTRATONE. De Klant dient alle in geval van een klacht ontvangen compensatie aan INTRATONE over te maken.

Artikel 3 – Toewijzing
Het Contract mag niet in ruil voor betaling of anderszins geheel of gedeeltelijk door de Klant worden toegewezen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INTRATONE.

Artikel 4 – Prijzen, facturering en betaling
Bij de prijs inbegrepen is een bedrag voor het maandabonnement, dat onbeperkte toegang tot de Service inhoudt.
Het abonnement wordt standaard van tevoren gefactureerd op de eerste dag van elke driemaandelijkse periode, overeenkomstig de in het Contract vermelde prijsvoorwaarden en berekend vanaf het moment van plaatsing van de Hardware & Module, zonder btw(VAT). In elk geval geldt dat als het Contract gesloten is door een consument of kleine onderneming, buiten hun gebruikelijke activiteiten om, er geen afschrijvingen of betalingen plaats mogen vinden voor afloop van een periode van zeven (7) dagen vanaf het abonnement op het Contract.

Facturen die opgemaakt zijn op de 1e dag van elke driemaandelijkse periode dienen volledig via bankoverschrijving of een andere betalingsmethode aan INTRATONE te worden voldaan op de 10e van de volgende maand. Vertragingen bij betaling zullen, veertien (14) dagen na de uiterste datum van betaling en tot volledige betaling, zonder voorafgaande kennisgeving resulteren in een wettelijke rente van tien (10) procent voor te betalen handelsfacturen, waarbij de verkoper zich de mogelijkheid voorbehoudt een invorderingsprocedure in te leiden.
De facturering volgt automatisch de eerste volledige implementatie, op de eerste dag van de volgende maand. De gekwalificeerde installateur of de Klant heeft maximaal vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van de Module om de installatie uit te voeren. In het geval dat deze periode niet wordt gerespecteerd, behoudt INTRATONE zich het recht voor om de Klant te factureren tegen de geldende tarieven op het moment van ondertekening van dit Contract.

Artikel 5 – Duur
Het Contract wordt voor onbepaalde tijd aangegaan; er is geen minimale verbintenisperiode.

Artikel 6 -Veranderingen in het contract
Voor elke verandering in het contract is een Wijziging nodig. Het Wijzigingsontwerp zal op schriftelijk verzoek van de Klant aan de Klant worden toegezonden, met inbegrip van het Contractnummer en de beschrijving van de nieuwe inhoud. Het Wijzigingsontwerp wordt minimaal een maand voor inwerkingtreding ervan schriftelijk toegezonden.

Artikel 7 – Opschorting, ontbinding

 1. Beide partijen kunnen het contract te allen tijde en zonder reden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging opzeggen, onder voorbehoud van tien (10) dagen kennisgeving vanaf de datum van ontvangst van het ontbindingsverzoek door de andere partij.
 2. In geval van in gebreke blijven bij betaling van een factuur, mag INTRATONE de Service opschorten na verloop van een periode van zeven (7) dagen volgend op de datum van de formele, aan de Klant toegezonden kennisgeving van het verzuim. Als na een periode van twee (2) maanden het verzuim in betaling blijft aanhouden, kan INTRATONE het Contract schriftelijk en buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang ontbinden. De Service wordt alleen hervat na betaling van de schuld door de Klant, dat wil zeggen de hoofdsom, kosten en rente en alle andere tijdens de opschortingsperiode verschuldigde betalingen.
 3. INTRATONE behoudt zich bovendien het recht voor tot opschorting van de Service in de volgende gevallen:
  – gebruik van de Service, Module en Hardware voor doelen anders dan die in het Contract zijn voorzien;
  – afleggen van een onjuiste verklaring over het aantal gebouwen waarvoor de Intercom-functie verstrekt is of niet doorgeven van de uitbreiding van het aantal gebouwen dat gedurende de Contracttermijn van het intercomsysteem gebruik maakt.
 4. Zonder afbreuk te doen aan andere ontbindingsrechten van INTRATONE in geval van schending van de Contractvoorwaarden, behoudt INTRATONE zich het recht voor tot ontbinding na een periode van vijftien (15) dagen na formele schriftelijke kennisgeving van ontbinding, als het verzoek wordt genegeerd, tenzij de schending vanwege de speciale aard of het mindere belang ervan ontbinding en de daarmee verbonden gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 8 – Gevolgen van ontbinding van het Contract – terugzendingen
In geval van beëindiging van het Contract, om welke reden dan ook, zal INTRATONE onmiddellijk alle gedurende de dertig (30) dagen verschafte gegevens en informatie wissen of aan de Klant terugzenden, inclusief gegevens van eventuele back-ups. De gegevensgeschiedenis die in bezit van INTRATONE is wordt eveneens teruggezonden, tenzij INTRATONE volgens dwingende wettelijke verplichtingen gehouden is de gegevens te bewaren.
De Klant zendt de Module terug aan INTRATONE, in goede staat en met alle originele onderdelen, en wel uiterlijk op het eind van de maand waarin het Contract feitelijk ontbonden is en op eigen kosten en risico wanneer hij verantwoordelijk is voor de ontbinding. Wanneer de Module wordt teruggezonden, verstrekt INTRATONE aan de klant een ontvangstbewijs ter bevestiging van de terugzending en de staat van de Module. Wanneer de Module niet teruggezonden wordt of in geval van aan de Klant te wijten onvolledige teruggave van de Module, en na formele schriftelijke kennisgeving waarop gedurende vijftien (15) dagen niet gereageerd is, zal INTRATONE de klant de tegenwaarde van een nieuwe Module in rekening brengen overeenkomstig de bepalingen in het Contract.
In geval van vooruitbetalingen betaalt INTRATONE de Klant terug voor de periode tussen de ontbinding van het Contract en het einde van de desbetreffende periode. Daarbij wordt gebruik gemaakt van dezelfde betalingsmethode als die werd gebruikt bij de eerste transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk verzoekt om gebruik van een andere betalingsmethode. Deze terugbetaling leidt in geen geval tot kosten voor de Klant.

Artikel 9 – Beschrijving van de Service
De door INTRATONE aan de Klant geleverde Service in de vorm van een abonnement bestaat uit het volgende:

 1. Intercomservice
  AUDIO-communicatie tussen de intercom en de telefoon van de bewoner (vast of mobiel) en gebruik ervan op afstand vanaf elke plaats waar de bewoners hun telefoons mee naar toe nemen. De bewoner kan de deur (al dan niet) openen door op een knop op het toetsenbord van de telefoon te drukken.
  VIDEO-communicatie tussen de intercom en de telefoon van de bewoner (mobiel, tablet, computer). Deze in dit Contract aangeboden optie stelt de Bewoner in staat een bezoeker te zien door middel van de door de intercom vastgelegde beelden bij de ingang van het gebouw. De bewoner dient daarvoor een applicatie (Android of iOS) op zijn/haar smartphone te downloaden. De “Mijn-intercom”-applicatie is gratis beschikbaar in de Apple Store en op Google Play. Met de applicatie kan de deur van het gebouw (al dan niet) geopend worden door op een knop in de applicatie te drukken.
  Clemobil®/Mobilekey: deze Functie maakt het mogelijk de Module op afstand op te roepen om deuren of hekken te openen, zonder oproep via de intercom. Voor deze Functie is het nodig een telefoon te gebruiken met een nummer dat van tevoren op de managementwebsite geregistreerd moet worden.
 2. Beheer op afstand
  Op de servers van INTRATONE/COGELEC gehoste database en beheer door de Klant van deze database op de INTRATONE Management Website www.intratone.info, met onbeperkte en kosteloze updates. Onderhoud en plaatsing van computerservers en applicaties.
  De toewijzing van een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van in de INTRATONE Hardware geïntegreerde software, Smartphone-applicaties en de gehoste database, inclusief updates en onderhoud van de gegevens. Updaten van de op de Hardware geïnstalleerde software, onderhoud en verstrekking van applicaties.
  Deze Service maakt rapportage van functionele voorvallen mogelijk. Dat wil zeggen gegevens met betrekking tot toegangscontrole (serienummer van badges en externe bestellingen, namen en telefoonnummers van de bewoners, weergeven en oproepen vanaf de verdiepingen, telefooncodes, keyboardcodes, enz.) en de overdracht ervan (met inachtneming van de beperkingen in de AVG).
 3. Technische ondersteuning
  INTRATONE telefonische ondersteuning stelt bewoners, de installateur, de geabonneerde Klant of andere personen die informatie nodig kunnen hebben over INTRATONE-producten in staat zich in verbinding te stellen met een INTRATONE-technicus. Deze service is op werkdagen van 8.30 uur ’s morgens tot 6.00 uur ’s middags zonder onderbreking bereikbaar door te bellen naar +31 (0)20 788 3401. Deze service is gratis, exclusief telefoonkosten. De INTRATONE-assistentie wordt uitsluitend aangeboden voor de door INTRATONE aangeboden hardware.

Artikel 10 – Voorwaarden voor toegang tot de service
De Module krijgt een uniek serienummer dat de Klant toegang geeft tot alle functies van de Service op de INTRATONE Management Website www.intratone.info.
De database die beheer van de Hardware mogelijk maakt is toegankelijk met gebruikmaking van de gebruikers-ID(’s) en het wachtwoord of de wachtwoorden van de Klant. Deze zijn uniek, persoonsgebonden en strikt vertrouwelijk. De Klant verplicht zich ertoe zijn gebruikers-ID en wachtwoord(en) geheim te houden en is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan. De Klant verplicht zich ertoe INTRATONE onmiddellijk in kennis te stellen van diefstal of schending van de geheimhouding van gebruikers-ID(’s) of wachtwoord(en). Door een account aan te maken kan de Klant derden, die via een subaccount helpen bij beheer van de database, toegang verlenen en/of hen daartoe autoriseren. Wanneer de Klant een account configureert, kan hij een gebruikers-ID voor anderen aanmaken. In een dergelijk geval blijft de Klant aan wie INTRATONE de oorspronkelijke gebruikers-ID en wachtwoordcode(s) afgegeven heeft de enige contactpersoon voor INTRATONE.

Artikel 11 – Software
Gebruik van de applicaties/software is mogelijk:

 • met de volgende webbrowsers: Chrome, Explorer, Safari, Firefox;
 • via een applicatie voor APPLE iOS 10 (minimum);
 • via een applicatie voor ANDROID 4.0 M (minimum).
 • Artikel 12 – Gebruiksrechten van de software, applicaties en de database
  INTRATONE/COGELEC stellen softwarefuncties aan de Klant ter beschikking door hem via internet toegang te verlenen tot hun server. Deze voorziening is op afstand toegankelijk om verwerking op de beveiligde server van de door de Klant doorgegeven gegevens mogelijk te maken. COGELEC is verantwoordelijk voor hosting van zijn gegevens, onderhoud en beveiliging van de software en, indien nodig, de optionele services, met name de hotline en technische assistentie. COGELEC voert de back-up van de gegevens van de Klant uit met inachtneming van zijn privacyverklaring. COGELEC behoudt zich het recht voor zijn software te updaten of te moderniseren, maar uitsluitend voor verbetering en/of upgraden van de Service.
  De klant is er verantwoordelijk voor:
  – dat de software, applicaties en databases zijn aangepast aan zijn behoeften, met name betreffende de bijbehorende documentatie;
  – dat hij over de juiste configuratie beschikt, met name betreffende Hardware, software, netwerken, terminals, verbindingen, bekabeling.
  INTRATONE/COGELEC (of zijn licentiegevers) is en blijft de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten in de software. Het Contract voorziet niet in overdracht, in welke vorm dan ook, van het bezit van intellectuele eigendomsrechten aan de Klant.
  Volgens de bepalingen in dit Contract heeft de Klant het recht op persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en tot de duur van het contract beperkt gebruik van de functies van de software door middel van toegang op afstand via een verbinding van de site van de Klant met de COGELEC-server.
  Tenzij uitdrukkelijk door dwingend recht toegestaan, is het de Klant ten strengste verboden om:op enigerlei wijze reproducties of afbeeldingen te maken van de software of de bijbehorende documentatie of op enigerlei wijze merken, onderscheidende tekens of bijgevoegde copyrightvermeldingen te wijzigen of aan het oog te onttrekken;
 • op enigerlei wijze en om welke reden dan ook in te grijpen in de software, met inbegrip van voor het oplossen van fouten, omdat progressief en correctioneel onderhoud wordt gegarandeerd en verzorgd door COGELEC.
 • de software beveiligende middelen te wijzigen of te omzeilen.
  INTRATONE autoriseert de Klant de database en/of de gegevens tijdelijk door te geven aan een externe provider, wederverkoper of installateur van INTRATONE Hardware. Dit geldt uitsluitend in het geval dit nodig is voor verlening van een technische service of uitvoering van updates waarvoor deze provider namens INTRATONE verantwoordelijk is.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
INTRATONE kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een toerekenbare tekortkoming in geval van:

 • oneigenlijk gebruik van de Service door personen met toegang daartoe;
 • door de Klant/zijn installateur verstrekte apparatuur die niet compatibel is met die van de bewoners;
 • computervirussen of storing veroorzaakt door internet tijdens gegevensoverdracht als onderdeel van de Service;
 • ondeugdelijke installatie door de in het Contract door de Klant aangewezen Installateur;
 • verbreking of onderbreking van de intercomfuncties of de functies voor toegangscontrole die te wijten is aan de Klant;
 • een gebeurtenis die kan worden beschouwd als overmacht;
 • onjuist gebruik van de software, en eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen, met name in geval van verkeerd gebruik, verlies van gegevens en nalatigheid bij de beveiliging van de genoemde gegevens;
 • gebruik van persoonlijke gebruikers-ID’s en wachtwoorden door derden door schuld of nalatigheid van de Klant.

Artikel 14 – Overmacht
De Service kan worden onderbroken in gevallen van overmacht volgens de bepalingen in de van toepassing zijnde wetgeving.

Artikel 15 – Wet gegevensbescherming
De persoonsgegevens die INTRATONE verzamelt voor zijn website en Services zijn onderworpen aan de INTRATONE Privacyverklaring.
dpo@intratone.nl
dpo@intratone.be

Artikel 16 – Toepasselijk recht & jurisdictie
Alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en het bijbehorende Contract worden beheerst door Nederlands recht. De Engelse taal is bindend voor beide partijen. Bij uitblijven van een minnelijke schikking vallen alle geschillen die voortvloeien uit dit Contract en het afdwingen ervan, op grond van het Contract of vanwege een onrechtmatige daad, onder de exclusieve rechterlijke bevoegdheid van de gerechtshoven in Amsterdam, Nederland.
Klachten dienen schriftelijk toegezonden te worden aan de statutaire zetel van INTRATONE, onder vermelding van de referentie en datum van het Contract. In geval van een geschil kan de Klant altijd beroep doen op een overeenkomst tot bemiddeling, met behulp van de in de sector bestaande bemiddelingsinstanties, of op een ander middel van geschillenbeslechting (bijv. overleg).